Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych

Na podstawie art.10ust.2i art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. 2016r., poz.446, zm. poz.1579.) iart.216ust.2pkt5i art.220ust.1i 2ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. 2016r., poz.1870, zm. poz.1984ipoz.2260.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206Orelacji Biała - Sowin” wkwocie 500.000,00zł,
2) Przebudowa chodnika wmiejscowości Śmicz” wkwocie 65.000,00zł;
3) „Przebudowa chodnika wmiejscowości Chrzelice” wkwocie 25.000,00zł;
4) „Przebudowa chodnika wmiejscowości Olbrachcice” wkwocie 5.000,00zł;
5) „Przebudowa chodnika wmiejscowości Kolnowice” wkwocie 5.000,00zł.

§ 2. 1) dotację wkwocie 500.000,00zł na zadania majątkowe, które określone został w§ 1pkt1;
2) dotację wkwocie 100.000,00zł na zadania bieżące, które określone zostały w§ 1wpkt2do 5.

§ 3. § 4.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych.pdf