Przejdź do treści strony WCAG

5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu

Do zadań Doradcy Burmistrza –Koordynatora Projektu jest koordynowanie projektem pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa sieci ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”, realizowanym w ramach Działania 2.18 POWER, w tym w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru formalnego nad dokumentacja Projektu i kontrola postępu rzeczowego i finansowego;
  2. wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich egzekwowanie w stosunku do Partnerów Projektu;
  3. wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich egzekwowanie w stosunku do wykonawców/dostawców Projektu;
  4. współpraca pracownikami Referatu Finansowego prowadzącymi księgowość Projektu i kontrola poprawności księgowania dowodów księgowych Projektu;
  5. przygotowywanie wniosków o płatność oraz wyznaczanie zadań w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku o płatność;
  6. komunikacja z instytucją Pośredniczącą w zakresie aktualizacji harmonogramu Projektu,
  7. sprawozdawanie postępów realizacji Projektu, uzgadnianie zmian w umowie o dofinansowanie;
  8. udział w spotkaniach związanych z realizacja Projektu, w tym spotkaniach Rady Projektu.