Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 3.188.000,00 zł. (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań: 1) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia w kwocie 1.240.000,00 zł.
2) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ul.Opolskiej w Białej w kwocie 600.000,00 zł.
3) Budowa drogi gminnej na ul.Szynowice w Białej w kwocie 600.000,00 zł
4) Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej w kwocie 748.000,00 zł

2. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2018-2028. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf