Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok : 1) Komisji Gospodarczej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;2) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017.pdf