Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa: 1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Biała publicznych gimnazjów , oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biała, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała, od dnia 1 września 2019r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf