Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.25 ust.1 i 2i 2a w związku z art.23 ust.1b i ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147, zm. 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam,,Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019.pdf