Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i 39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 r.,poz. 2147, zm.2260) zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem w dniu 5 stycznia 2017 roku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 153 km.9 o pow. 0,0486 ha obręb Radostynia, zapisanej w KW OP1P/00036765/7 jako własność Gminy Biała- wynikiem negatywnym, ustalam cenę wywoławczą w drugim przetargu na kwotę 10 000,00 zł. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf