Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 376.884,00 zł 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.000,00 zł
2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 70.000,00 zł
a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 70.000,00 zł
3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 67.810,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000,00 zł
b) w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.000,00 zł
c) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 56.810,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 56.810,00 zł
w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 56.810,00 zł
4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.050,00 zł
a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 50,00 zł
w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 50,00 zł
b) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4.000,00 zł
5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.400,00 zł
a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 4.400,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.400,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.400,00 zł
6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł
a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł
7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207.624,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 203.624,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 203.624,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 203.624,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 376.884,00 zł 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł
2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 70.000,00 zł
a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 70.000,00 zł
3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 58.810,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 2.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł
b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 56.810,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 56.810,00 zł
w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 56.810,00 zł
4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.050,00 zł
a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 50,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 50,00 zł
b) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł
5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.400,00 zł
a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 4.400,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.400,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.400,00 zł
b) w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 9.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000,00 zł
6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł
a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,00 zł
7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207.624,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 203.624,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 203.624,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 203.624,00 zł
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 448.315,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 240.315,00 zł
a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł w tym:1. dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł
b) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 110.315,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 110.315,00 złc) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 30.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.699,00 zł
a) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność o kwotę 10.699,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 10.699,00 zł3) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 7.205,00 zł
a) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.205,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 7.205,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.205,00 zł w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.205,00 zł


4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.096,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 70.096,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 70.096,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.096,00 zł w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 70.096,00 zł


5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.000,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.750.060,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 874.600,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 874.600,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 874.600,00 zł2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.875.460,00 zł
a) w rozdziale 80195 - Przedszkola o kwotę 1.875.460,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1.875.460,00 zł5. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.805.000,00 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w ustawy o kwotę 1.805.000,00 zł
6. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 4.106.745,00 zł w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.664.745,00 zł

w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.442.000,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 40.539.891,00 zł 2. Plan przychodów budżetu 8.639.869,00 zł co daje razem kwotę 49.179.760,00 zł
3. Plan wydatków budżetu 47.845.982,00 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.333.778,00 zł co daje razem kwotę 49.179.760,00 zł

§ 3. W uchwale Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 7.306.091,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.654.351,00 zł 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.651.740,00 zł ”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.639.869,00 zł ”;

3) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r..pdf

PDFZalacznik1 XXI.205.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXI.205.2017.pdf

PDFZalacznik3 XXI.205.2017.pdf