Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - to rodzaj przepisów prawnych ustanawianych przez wojewodę lub organ samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw), na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

Upoważnienie do ich wydawania znajduje się albo w przepisach szczególnych ( np. prawie lokalowym, ustawie o utrzymaniu czystości w gminie, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) albo ma charakter ogólny i jest zawarty np. w  art. 40 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami)

Organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy jest rada gminy a więc w naszej sytuacji  Rada Miejska w Białej.

Akty prawa miejscowego ustanawiane są  przez radę w formie uchwały.

Uchwały będące prawem miejscowym  obowiązują na terenie jednostki samorządu terytorialnego, czyli dotyczą podmiotów i mieszkańców jednostki (gminy), regulują w sposób bezpośredni prawa i obowiązki mieszkańców oraz kształtują ich sytuację prawną.

Nie każda zatem uchwała jest aktem prawa miejscowego.

Do aktów prawa miejscowego zalicza się również  przepisy porządkowe wydawane przez Radę Miejską.

Mogą być one wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia, które musi być zatwierdzone na najbliższej sesji Rady. Tracą one moc w razie nieprzedstawienia ich na radzie lub odmowy zatwierdzenia. Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie (artykuł 88 Konstytucji RP).

Tryb  i zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego  określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r Nr 88,poz. 449).

Akty prawa miejscowego z gminy Biała ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.

W uzasadnionych przypadkach akty te mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni. Jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia wżycie aktu i zasady demokratycznego państwa nie stoją na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Z kolei przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni.  Jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.
Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (czyli poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na tablicach w sołectwach) lub w środkach masowego przekazu.

Urząd Miejski w Białej - Referat Organizacyjny – II piętro (pokój nr 17) prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego (przepisów gminnych) obowiązującego na terenie Gminy Biała. Zbiór ten dostępny jest do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu.

Z wykazem aktów prawa miejscowego  oraz treścią tych aktów (przepisów gminnych) można zapoznać się na stronie internetowej .