Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Zbiorczy Rejestr Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Białej. § 2. Rejestr, o którym mowa w § 1 stanowią skompletowane w Urzędzie Miejskim w Białej „Arkusze identyfikacji oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku”, sporządzone przez kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy. § 3. Zobowiązuje kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Białej do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk i podejmowania działań określonych w przepisach prawnych z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej. § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej.pdf