Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowienie aktów publicznoprawnych

 1. Normatywnymi aktami prawnymi Gminy są:

 • uchwały Rady Miejskiej, zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie Gminy oraz przepisy porządkowe;

 • inne uchwały Rady Miejskiej podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych przepisami ustawowymi;

 • przepisy porządkowe wydawane przez Burmistrza w przypadkach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

 • zarządzenia Burmistrza wydawane jako akty organu oraz jako wewnętrzne akty kierownika urzędu;

 • decyzje, postanowienia, wytyczne i pisma ogólne Burmistrza.

 1. Organem stanowiącym w Gminie Biała jest Rada Miejska w Białej a organem wykonawczym - Burmistrz Białej.

 2. Inicjatywa uchwałodawcza w Gminie Biała, zgodnie z Statutem Gminy Biała przysługuje:

 • burmistrzowi;

 • każdemu radnemu;

 • komisjom rady – stałym i doraźnym;

 • klubom radnym;

 • grupie mieszkańców Gminy Biała w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Białej.

 1. Projekty aktów- uchwał i zarządzeń opracowują referaty, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie, zgodnie  z powszechnie stosowanymi regułami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1812)

 2. Projekt aktu prawnego ( uchwały, zarządzenia) powinien określać w szczególności:

 • tytuł aktu zawierający nazwę aktu, datę wydania, oznaczenie organu od którego pochodzi i przedmiot unormowania;

 • podstawę prawną;

 • postanowienia merytoryczne ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, podpunkty i litery;

 • określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie aktu;

 • określenie sposobu publikacji aktu oraz daty wejścia w życie.

 1. Tryb przygotowywania, opracowywania projektów  aktów prawnych takich jak : decyzje, postanowienia, wytyczne i pisma okólne  określają odrębne przepisy a w szczególności Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz   przepisy prawa materialnego.

 2. Projekty uchwał i zarządzeń są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego Urzędu, a w przypadku gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe, także skarbnika Gminy.

 3. Projekty zarządzeń Burmistrza przedkładane są na bieżąco do podpisu Burmistrzowi.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej musu zawierać uzasadnienie wskazujące potrzebę podjęcia uchwały.

 5. Projekty uchwał Rady Miejskiej Burmistrz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który podejmuje decyzje w sprawie skierowania projektów do zaopiniowania przez komisje  Rady Miejskiej oraz przekazuje projekty uchwał  radnym.

 6. Projekty uchwał poddawane są głosowaniu na sesjach Rady Miejskiej w Białej. Tryb podejmowania uchwał  określony jest w Statucie Gminy Biała.

 7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu  jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

 8. Uchwały Rady Miejskiej podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady sesji.

 9. W Urzędzie Miejskim  prowadzi się odrębnie rejestry i zbiory uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza oraz zbiór aktów prawa miejscowego obowiązującego w  Gminie Biała. Rejestry te i zbiory prowadzone są w Referacie Organizacyjnym – pokój nr 17.

 10. Uchwały i zarządzenia  podlegają publikacji w sposób określony w tych aktach.

 11. Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę  ogłaszane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Szczegóły dotyczące prawa miejscowego w zakładce: Prawo miejscowe.

Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych organów gminy Biała określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej.