Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 39 ust.2, art.67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 2) ) zarządza się co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2u położonego w budynku mieszkalno -użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4, usytuowanym na działce 1093 m.18 o pow. 0,0343 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00029548/8 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale 1031/10000części- odstępuję od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawiam zbyć w/w nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustalona w rokowaniach. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na podmiotowej stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko


 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf