Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic

Szanowni Mieszkańcy Białej i Łącznika,

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju  totalitarnego przez nazwy  budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. poz.744),  która weszła w życie  z dniem 1 września 2016 r.  przewiduje, że nazwy  między innymi ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą  upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy  odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych  regulacji.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej  wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym  nadaje nową  nazwę.

W przypadku naszej Gminy nazwy  czterech ulic w Białej i dwóch w Łączniku muszą być zmienione.

W Białej są to ulice:  Aleksandra Zawadzkiego, Armii Ludowej, Hanki Sawickiej i Karola  Świerczewskiego, natomiast w Łączniku: Karola  Świerczewskiego i 30 lecia.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 13 marca 2017 r. zostało wydane zarządzenie
nr OR.0050.450.2017  Burmistrza Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.

Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od mieszkańców Białej i Łącznika na temat nowych nazw ulic.

Konsultacje  odbywać się będą  w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

W konsultacjach w odniesieniu do ulic  Białej  mogą brać wszyscy mieszkańcy Białej  a w odniesieniu do ulic Łącznika  wszyscy mieszkańcy  Łącznika.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet, wypełnianych przez mieszkańców, poprzez akceptację nazwy zaproponowanej  przez  Urząd lub przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy.

Propozycje  Urzędu  są następujące:

BIAŁA:

ul. Aleksandra Zawadzkiego,     zmiana   na  Jana  Kwoczka

ul. Armii Ludowej,                     zmiana   na  Armii Krajowej

ul. Hanki Sawickiej,                  zmiana   na  Wodna

ul. Karola Świerczewskiego,     zmiana  na   Przedmieście

ŁĄCZNIK:

ul. Karola Świerczewskiego,     zmiana na  Opolska

ul. 30 lecia ,                            zmiana na  św. Walentego

Uwaga!

Inną nazwę ulicy (niż zaproponowana przez Urząd)  proszę  wpisać w rubryce: "Własna propozycja nazwy ulicy"

Formularze ankiet konsultacyjnych  dostępne :

 

Ponadto ankiety  mieszkańcy Białej   mogą  pobrać u sołtysa sołectwa  „Przedmieście”

a mieszkańcy Łącznika   u sołtysa sołectwa Łącznik oraz w sklepie Wielobranżowym  przy ul. Świerczewskiego 18.

Wypełnione ankiety konsultacyjne w formie papierowej można przekazać:

  • do Urzędu Miejskiego w Białej
  • do sołtysa  sołectwa „Przedmieście” w Białej
  • do sołtysa  sołectwa Łącznik
  • do sklepu Wielobranżowego w Łączniku ul. Świerczewskiego 18

Ankiety drogą elektroniczną można przesłać na adres :

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości , w terminie 14 dni od daty zakończania konsultacji.

Na podstawie wyników konsultacji zostaną opracowane projekty uchwał Rady Miejskiej w Białej zmieniające dotychczasowe  nazwy ulic.  Nazwy ulic  zostaną  ostatecznie ustalone przez  Radę Miejska w Białej, nie później niż do dnia  1 września   2017 roku.

Ponadto wyjaśnia się że:

Pisma oraz postepowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie  cytowanej na wstępie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana  na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową

Wszelkie  zapytania , wątpliwości   w temacie   zmiany nazw ulic można zgłaszać do tut. Urzędu:

do Sekretarza Gminy Biała  na adres: ; tel 77 4388551do Inspektora ds.gospodarki nieruchomościami : ; tel. 774388546

Zapraszam zatem mieszkańców  Białej i Łącznika do aktywnego uczestnictwa
w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowych nazw  dla   w/w ulic.

                                                                                                                 Burmistrz  Białej

                                                                                                                  Edward  Plicko


ODTAnkieta Konsultacyjna w sprawie wyboru nowych nazw dla ulic położonych w Białej.odt
PDFAnkieta Konsultacyjna w sprawie wyboru nowych nazw dla ulic położonych w Białej.pdf
 

ODTAnkieta Konsultacyjna w sprawie wyboru nowych nazw dla ulic położonych we wsi Łącznik.odt
PDFAnkieta Konsultacyjna w sprawie wyboru nowych nazw dla ulic położonych we wsi Łącznik.pdf
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.pdf