Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446, 1579 i 1948) oraz Uchwały NR XXX.339.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku poz. 1200) w związku z art.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz.U 2016 poz. 744), zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw niżej wymienionych ulic; 1) Aleksandra Zawadzkiego, Armii Ludowej, Hanki Sawickiej i Karola Świerczewskiego w Białej
2) Karola Świerczewskiego i 30 lecia w Łączniku.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od mieszkańców na temat nowych nazw ulic w zamian za nazwy obecne , o których mowa w § 1. § 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20 marca do 28 kwietnia 2017 roku. § 4. 1 Konsultacje mają zasięg lokalny 2. W odniesieniu do ulic określonych w §1 pkt1 w konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Białej, a w odniesieniu do ulic o których mowa w §1 pkt 2 wszyscy mieszkańcy Łącznika.
§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet wypełnionych przez mieszkańców, poprzez akceptacje nazwy zaproponowanej przez Burmistrza Białej lub przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy. § 6. 1. Wzór ankiety konsultacyjnej: 1) dla mieszkańców Białej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) dla mieszkańców Łącznika określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Formularze ankiet, o których mowa w ust.1 dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Białej, u Sołtysa sołectwa ,,Przedmieście" w Białej, Sołtysa sołectwa Łącznik , w Sklepie Wielobranżowym w Łączniku ul. Świerczewskiego 18 oraz zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej i na stronie promocyjnej urzędu
§ 7. Wypełnione formularze ankiet konsultacyjnych można składać: 1) w wersji papierowej:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10;

b) w Sklepie Wielobranżowym w Łączniku ul. Świerczewskiego 18;

c) u Sołtysów , o których mowa w § 6 ust.2;


2) poprzez przesłanie droga elektroniczna na adres:
§ 8. Zebrane ankiety konsultacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. § 9. 1 Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji. 2. Nowe nazwy ulic zostaną wybrane na podstawie propozycji, które uzyskają największą liczbę głosów wsparcia mieszkańców.
3. Na podstawie wyników konsultacji zostaną opracowane projekty uchwał Rady Miejskiej zmieniające dotychczasowe nazwy ulic Hanki Sawickiej, Karola Świerczewskiego, Armii Ludowej, Aleksandra Zawadzkiego i 30 lecia.

§ 10. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Sekretarza Gminy Biała i Inspektora d/s Gospodarki Nieruchomościami § 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 12. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie wsi Łącznik, miasta Biała oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.pdf