Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9 00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Informacja dotycząca ograniczenia niskiej emisji przy dofinansowaniu ze środków WFOŚ i GW w Opolu.

 2. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2016 rok .

 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

 4. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2016 rok.

 5. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Biała za lata 2015 -2016.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.;

  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 – 2028;

  4. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego;

  5. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego

  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

  7. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  8. dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  9. ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała

  10. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała

  11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej