Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.473,77 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.473,77 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.473,77 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.473,77 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.473,77 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 86.873,77 zł 1) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 500,00 zł
a) rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 66.500,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.500,00 zł, w tym:
b) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 60.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, w tym:
3) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.473,77 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.473,77 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.473,77 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28,90 zł, w tym:
4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.400,00 zł
a) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 18.400,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 18.400,00 zł,3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 85.400,00 zł 1) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 500,00 zł
a) rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł, w tym:
2) Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 66.500,00 zł
a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 66.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 66.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.500,00 zł, w tym:
3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.400,00 zł
a) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 18.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 18.400,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.400,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 39.662.364,77 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.639.869,00 zł; co daje razem kwotę 48.302.233,77 zł.
3) Plan wydatków budżetu 46.968.455,77 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.333.778,00 zł; co daje razem kwotę 48.302.233,77 zł.

§ 3. Uchyla się w całości Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok. § 4. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf