Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała ( Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 1200) w związku z art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. poz. 744), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 po pkt 1 lit. c dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
1a) w miejscach , o których mowa w § 7 pkt 1 umieszcza się urny na zwrot wypełnionych ankiet konsultacyjnych ; ”;

2) po § 8 dodaje się §8a w brzmieniu:
§ 8a. Do ustalenia wyników konsultacji zostanie powołana komisja, której skład osobowy zostanie określony w drodze odrębnego zarządzenia Burmistrza Białej. ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.pdf