Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 90 ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zasady ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała określone zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Ustala się wysokość zwrotu dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola położonego na terenie gminy bIała, zamieszkałego na terenie innej gminy w wysokości określonej w § 1, pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne gminy Biała.
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała, Inspektorowi ds oświaty i spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Białej, Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, Dyrektorowi Zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej oraz Dyrektorowi Zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do naliczenia dotacji i jej korekt od dnia 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz Białej

Edward Plicko


  

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, z.pdf (190,76KB)