Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art. 4, 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047) zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, zm. poz. 1982) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 r. poz. 289, zm. 2015 r. poz. 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0152-40/2010 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont konto 241 „rozliczenia między rejestrami” otrzymuje brzmienie:

Konto 241 „Rozliczenia między rejestrami”
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Konto 241 służy do rozliczeń pomiędzy rejestrami prowadzonymi przez poszczególnych pracowników i jednostek organizacyjnych Gminy Biała. Konto to ma charakter techniczny, obroty konta nie mają wpływ na wynik finansowy gminy, saldo konta w łącznym rejestrze gminy musi być zerowe. Konto służy między innymi do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), dokonywanych na poszczególnych stanowiskach pracowników według ich zakresu czynności i jednostek organizacyjnych Gminy Biała.
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 241prowadzona jest według poszczególnych rejestrów prowadzonych przez pracowników, zgodnie z ich zakresem czynności oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biała. Konta analityczne są jednakowe w rejestrze na danym stanowisku i stanowisku dokonującym rozliczenia zbiorczego. Tak prowadzona ewidencja wyklucza powstawanie obrotów na koniec roku obrotowego.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont.pdf (95,33KB)