Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2017/2018 ustala się następujące terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. rekrutacyjnym do 21.04.2017r. do 18.05.2017r.
2. rekrutacyjnym do 26.04.2017r. do 22.05.2017r.
3. niezakwalifikowanych 27.04.2017r. 25.05.2017r.
4. oświadczenia do 05.05.2017r. do 01.06.2017r.
5. przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 08. 05.2017r. 02.06.2017r.


§ 2. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. § 4. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina.pdf