Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...

Na podstawie § 14 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2016/2017 ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała:

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Terminw postępowaniu uzupełniającym
1 w postępowaniu rekrutacyjnym do 30.05.2016 r. do 1.07.2016 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty do 02.06.2016 r. do 5.07.2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.06.2016 r. 25.07.2016 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 24.06.2016 r. do 28.07.2016 r.
5 nieprzyjętych 28.06.2016 r. 28.07.2016 r.

 

 

 

§ 2. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. § 3. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem prowadzącym jes.pdf