Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) i art. 249 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 r.: 1) w zakresie planu dochodów bieżących Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w zakresie planu dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4) w zakresie planu dochodów bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 3,
5) w zakresie planu dochodów majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
6) w zakresie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
7) w zakresie planu wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
8) w zakresie planu wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 7,
9) w zakresie planu wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 8,
10) w zakresie planu wydatków majątkowych Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biała oraz Skarbnikowi gminy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik3 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik4 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik5 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik6 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik7 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik8 OR.0050.220.2016.pdf

PDFZalacznik9 OR.0050.220.2016.pdf