Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 42.340,00 zł
1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.640,00 zł
a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 4.640,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.640,00 zł


2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.700,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 37.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 37.000,00 zł

b) rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł
c) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł
2. Zmniejsza się budżet o kwotę 42.340,00 zł
1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.640,00 zł
a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 4.640,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.640,00 zł


2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.700,00 zł
a) rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 37.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 37.000,00 zł

b) rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200,00 zł

c) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.640,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.640,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok.pdf