Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) i art.39 ust.2, art.67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 353/5 k. m.1 o pow. 0,1280 ha, zapisanej w KW OP1P/00036443/4 - odstępuję od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawiam zbyć w/w nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w rokowaniach. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf