Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) i ) i ar. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 m. 2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej, zapisanych w KW OP1P/00058994/1 jako własność Gminy Biała - wynikiem negatywnym, ustalam cenę w drugim przetargu cenę wywoławczą na kwotę 45 000,00 zł § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego i Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej.pdf