Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.pdf

PDFZalacznik1 XXII.213.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXII.213.2017.pdf