Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Białej do ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu maksymalnie na 17.710 (słownie: siedemnastu tysiącach siedmiuset dziesięciu) udziałach należących do Gminy Biała, o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy w spółce „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej. 2. Celem ustanowienia zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 1, jest zabezpieczenie terminowej spłaty pożyczki udzielonej spółce „Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Białej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.pdf