Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827, z późn. zm.) oraz § 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania: 1) „Wytyczne Burmistrza Białej – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 roku”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) „Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2016 rok”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Zarządzania Kryzysowego i Sportu Urzędu Miejskiego w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku..pdf