Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) i art.109 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o niekorzystaniu z przysługującego Gminie Biała prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Łączniku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 658/184 o powierzchni 0.2320 ha objętej KW OP1P/00058425/2 stanowiącej własność Ireny Jurkowskiej, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. 726/2016 z dnia 26.02.2016 r. w Kancelarii Notarialnej z siedzibą: 48-200 Prudnik ul. Plac Wolności 3/1 przed notariuszem Marią Felcenloben. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik.pdf