Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...

Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie Gminy Biała na rok 2016 dzieli się w sposób następujący: 1) 30% funduszu na dofinansowanie zadań związanych z doradztwem metodycznym organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Gminę Biała,
2) 60% funduszu na organizację różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 w/w rozporządzenia,
3) 10% funduszu na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli pełniących funkcje dyrektora szkoły/zespołu szkół.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 pozostają w dyspozycji organu prowadzącego.
3. Podziału środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 pomiędzy szkoły i zespoły szkół dokonuje się w oparciu o planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w poszczególnych placówkach.

§ 2. 1. Ustala się specjalności i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przysługuje dofinansowanie w roku 2016: 1) kierunki i specjalności ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, złożone do 30
listopada 2015r. w Urzędzie Miejskim w Białej.


2. Formy kształcenia, na które przysługuje dofinansowanie:
1) studia podyplomowe; zaoczne, wieczorowe,
2) kursy doskonalące dające kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie: 1) do 100% kosztów w przypadku doskonalenia zawodowego nauczyciela odbywanego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/zespołu szkół,
2) do 70% całkowitego kosztu kształcenia w zakresie wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 1,
3) do 50% całkowitego kosztu kształcenia pozostałych specjalności.

2. W przypadku, gdy nauczyciel dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega jeden z nich.
3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.
4. O dofinansowanie kosztów kształcenia może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w wymiarze, co najmniej połowy etatu na czas nieokreślony.
5. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
1) przerwania studiów lub kursu z winy nauczyciela,
2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela, w trakcie trwania kształcenia,
3) odmowy podjęcia pracy na stanowisku wykorzystującym kwalifikacje pozyskane w wyniku dokształcania się, przy jednoczesnym korzystaniu z dofinansowania.

§ 4. 1. Wnioski o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczyciele składają do 15 listopada do dyrektora szkoły/zespołu szkół, a dyrektor szkoły/zespołu szkół do Burmistrza Białej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający doskonalenie i dowód uiszczenia opłat.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty .pdf