Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) art.39 ust.2, art.67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek gruntu oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha, obręb Mokra, zapisanych w KW OP1P/00058994/1 - odstępuje od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawiam zbyć w/w nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w rokowaniach. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf