Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Uchwały V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia11  kwietnia 2007 r.

Lp.

Nr projektu
uchwały

W sprawie:
 50. V/50/07 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzuw sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  PDF50
 51. V/51/07 likwidacji Publicznego Przedszkola w Chrzelicach i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku PDF51
 52. V/52/07 najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała PDF51
 53. V/53/07 powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego PDF51
 54. V/54/07
zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDF51
 55. V/55/07
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDF51
 56. V/56/07 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDF51
 57. V/57/07
w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDF51
 58. V/58/07 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała PDF51
 59. V/59/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonych w Białej PDF51
 60. V/60/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Kolnowicach PDF51
 61. V/61/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działek gruntu położonych w Białej oznaczonych jako działki 939/3 i 940 o łącznej powierzchni 0,6330 ha PDF51
 62. V/62/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działki gruntu położonej w Olbrachcicach PDF51
63.  V/63/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pogórzu PDF51
64.  V/64/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej PDF51
65.  V/65/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej na rzecz jej użytkownika wieczystego PDF51
66.  V/66/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1605/6 m.26 PDF51
67.  V/67/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 447/7 m.8 PDF51
68.  V/68/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 650/1 m.12 PDF68
69.  V/69/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kolnowicach PDF51
71. V/70/07 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej PDF70
72. V/71/07  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej PDF70


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 18.04.2007