Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10 00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu 2017 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej

 9. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.

 10. Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała

 11. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019

  3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała

  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  5. uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028,

  6. zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.,

  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028,

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej