Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.438,30 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.000,00 zł

 

 


2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.401,62 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.401,62 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.401,62 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.401,62 zł

 


3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 36,68 zł
a) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 36,68 zł
- dochody bieżące o kwotę 36,68 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 36,68 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.438,30 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.401,62 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.401,62 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.401,62 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27,48 zł, w tym:
3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 36,68 zł
a) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 36,68 zł
- wydatki bieżące o kwotę 36,68 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36,68 zł, w tym:
a) § 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 39.685.211,07 zł; 2) Plan przychodów budżetu 10.641.121,00 zł; co daje razem kwotę 50.326.332,07 zł.
3) Plan wydatków budżetu 48.992.554,07 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.333.778,00 zł; co daje razem kwotę 50.326.332,0 7 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf