Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art.35 i 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działkę gruntu oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha obręb Pogórze, zapisaną w księdze wieczystej KW OP1P/00037131/1 jako własność Gminy Biała. § 2. Ustalam cenę nieruchomości opisanej w §1 na kwotę 3652,00 zł netto. ( słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote) § 3. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko