Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 211 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 785.653,28 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 785.653,28 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 785.653,28 zł
- dochody bieżące o kwotę 785.653,28 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 785.653,28 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 785.653,28 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 785.653,28 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 785.653,28 zł
- wydatki bieżące o kwotę 785.653,28 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 785.653,28 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.476.464,35 zł; 2) Plan przychodów budżetu 10.641.121,00 zł; co daje razem kwotę 51.117.585,35 zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.783.807,35 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.333.778,00 zł; co daje razem kwotę 51.117.585,35 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf