Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 5 ust. 10 Zarządzenia Nr OR.0152-41/2010 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych stanowiących integralną część ewidencji księgowej urzędu gminy, zmienionym zarządzeniem nr OR.120.27.2011 z dnia 01.07.2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych – służy do ewidencji rozrachunków: a) z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach, b) z inkasentami z tytułu obieranych przez nich podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników, c) z jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia, d) z bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat, e) z innymi podmiotami – niebędącymi podatnikami w danym podatku lub dla których dany organ podatkowy nie jest właściwy – z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w związku z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot, f) wpływów do wyjaśnienia. Na stronie Wn konta 221 księguje się pobranie środków pieniężnych: - przypisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, - odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, - zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 - Rachunek bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący podatnika, albo konta 101 - Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy urzędu, - wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 - Rachunek bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący podatnika, albo konta 101 - Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy urzędu, - przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych z tytułu podatków w wysokości raty należnej za dany rok, w korespondencji ze stroną Ma konta 226; Na stronie Ma konta 221 księguje się pobranie środków pieniężnych: - odpisy należności, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, - odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, - wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 - Rachunek bieżący urzędu, - wpłaty dokonane do kasy urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 - Kasa, - wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w Ordynacji podatkowej , w korespondencji z odpowiednim kontem planu kont urzędu, - wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, - zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych środków na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, - przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 226 - Długoterminowe należności budżetowe. Do konta 221 prowadzona jest ewidencja analityczna według rodzajów podatków. Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej, natomiast ewidencja szczegółowa według nazw podatków. Konto zamyka się dwoma sadami: - saldo Wn oznacza przypisane a nie zrealizowane podatki i opłaty, - saldo Ma oznacza zapłacone, a nie przypisane podatki i opłaty. Księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków podlegających przypisaniu na ich kontach, a także z innymi podmiotami dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych: 1) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się: a) przypisy należności, b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej, c) zwrot nadpłaty, d) wypłatę należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty; 2) na stronie Ma konta szczegółowego księguje się: a) odpisy należności, b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, c) wpłaty dokonane na rachunek bieżący urzędu, d) wpłaty dokonane do kasy urzędu, e) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn: - konta 011 - Środki trwałe, przy przeniesieniu własności rzeczy będących środkami trwałymi; - konta 020 - Wartości niematerialne i prawne, przy przeniesieniu własności praw majątkowych; - konta 310 - Materiały, przy przeniesieniu własności rzeczy niebędących środkami trwałymi ani prawami majątkowymi; f) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, g) zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych środków na rachunek bieżący urzędu. Księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników, dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych: 1) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się: a) przypisy w wysokości kwot pobranych, wynikających z wydanych przez inkasentów pokwitowań wpłaty, b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej; 2) na stronie Ma konta szczegółowego księguje się: a) wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu, b) wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu. Księgowań dotyczących rozrachunków należności od poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu potrącenia dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych: a) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis jednostce budżetowej w wysokości kwoty potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w wynik; b) na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wysokości kwoty potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej. Księgowań dotyczących rozrachunków należności od poszczególnych banków z tytułu nieprzekazanych wpłat dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych: a) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis bankowi w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika poleceniem przelewu do banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący urzędu; na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty banku z tytułu należności przypisanych w wyniku dokonania przez podatnika zapłaty należności podatkowej poleceniem przelewu, w sytuacji gdy bank obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący urzędu” ”;

2) punkt 6 otrzymuje brzmienie:
7)   konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe – ewidencjonuje się rozrachunki z tytułu podatków w następujący sposób: a) na stronie Wn konta 226 księguje się przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych; b) na stronie Ma konta 226 księguje się zmniejszenie należności długoterminowej w wyniku dokonanej wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 - Rachunek bieżący urzędu lub ze stroną Wn konta 101 - Kasa, oraz przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w szczególności w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221 ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych st.pdf