Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach, usytuowanemu w Chrzelicach nr 177 w budynku stanowiącym własność Gminy Biała, nadaje się imię Eryka Murlowskiego. § 2. Pełna nazwa Centrum o, którym mowa w § 1 brzmi : Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji im. Eryka Murlowskiego w Chrzelicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach.pdf