Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 716 z późn. zm. 2) ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 r., poz. 617, zm. poz. 1579.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2016 r., poz. 374, zm. poz. 1579.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 r., poz. 201 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów, zmienionej uchwałą Nr XVII.168.2016 § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) Sobota Magdalena - na terenie sołectwa Grabina ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Opolskiego.
Przewodniczący rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości w.pdf