Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 8.000,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.000,00 zł
a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 8.000,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 19.132,00 zł 1) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.132,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 7.439,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 7.439,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.439,00 zł, w tym:
b) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 1.004,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.004,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.004,00 zł, w tym:
c) rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 726,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 726,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 726,00 zł, w tym:
d) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 963,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 963,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 963,00 zł, w tym:
3) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.000,00 zł
a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 11.132,00 zł 1) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.132,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.132,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.132,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.132,00 zł, w tym:
b) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 3.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, w tym:
c) rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 1.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.067.490,35 zł; 2) Plan przychodów budżetu 11.051.020,00 zł; co daje razem kwotę 51.118.510,35 zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.614.732,35 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 51.118.510,35 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf