Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz wykonaniu § 4 ust.1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Białej Nr XIX.183.2012 roku z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ( Dz.U.Woj.Opolskiego, z dnia 24 sierpnia 2012 roku poz. 1191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nabyć do gminnego zasobu nieruchomości od Państwa Andrzeja i Justyny Kopka nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 44/4 karta mapy 1 o pow. 0,0528 ha położona w Rostkowicach 59, w celu realizacji zadań własnych Gminy Biała - poszerzenie drogi publicznej oraz urządzenie terenów zielonych za kwotę 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złoty) § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf