Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

                                                                                                                                               Biała 2017.05.11

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2016.778 ze zm. poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 730) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm. poz. 831, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 i poz. 1936 oraz z 2017 r. poz. 820), w związku z uchwałą Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała obejmującego obszary oznaczone na załącznikach graficznych .

Powyżej wymieniony projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 3 (na parterze), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 15oo oraz w soboty i niedziele w godzinach od 9oo do 12oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, pok. nr 3, o godzinie 15oo.Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany ww. planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:
1) art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2016.778 ze zm.);
2) art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.).

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, na adres Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U.2017.570):
-opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
-opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Burmistrz Białej
mgr Edward Plicko