Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010

Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 19 lutego 2010 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
326, XXX/326/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej PDFUchwała NR XXX-326-10.pdf
327. XXX/327/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała NR XXX-327-10.pdf

 

Uchwał z XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca  2010 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
328. XXXI/328/10 przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej PDFUchwała NR XXXI-328-10.pdf
329. XXXI/329/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała NR XXXI-329-10.pdf
330. XXXI/330/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXXI-330-10.pdf
331. XXXI/331/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  PDFUchwała NR XXXI-331-10.pdf
332. XXXI/332/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XXXI-332-10.pdf
333. XXXI/333/10 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 r PDFUchwała NR XXXI-333-10.pdf
 334.  XXXI/334/10 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego PDFUchwała NR XXXI-334-10.pdf , PDFZalacznik do uchwaly Nr 334-XXXI-10.pdf
 335.  XXXI/335/10 uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski PDFUchwała NR XXXI-335-10.pdf
 336.  XXXI/336/10 uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica PDFUchwała NR XXXI-336-10.pdf
 337.  XXXI/337/10 uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice PDFUchwała NR XXXI-337-10.pdf
 338.  XXXI/338/10 uchwalenia statutu sołectwa Czartowice PDFUchwała NR XXXI-338-10.pdf
 339.  XXXI/339/10 uchwalenia statutu sołectwa Dębina  PDFUchwała NR XXXI-339-10.pdf
 340.  XXXI/340/10 uchwalenia statutu sołectwa Frącki  PDFUchwała NR XXXI-340-10.pdf
 341.  XXXI/341/10 uchwalenia statutu sołectwa Gostomia PDFUchwała NR XXXI-341-10.pdf
 342.  XXXI/342/10 uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka PDFUchwała NR XXXI-342-10.pdf
 343.  XXXI/343/10 uchwalenia statutu sołectwa Grabina PDFUchwała NR XXXI-343-10.pdf
 344.  XXXI/344/10 uchwalenia statutu sołectwa Józefów PDFUchwała NR XXXI-344-10.pdf
 345.  XXXI/345/10 uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice PDFUchwała NR XXXI-345-10.pdf
 346.  XXXI/346/10 uchwalenia statutu sołectwa Krobusz PDFUchwała NR XXXI-346-10.pdf
 347.  XXXI/347/10 uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec  PDFUchwała NR XXXI-347-10.pdf
 348.  XXXI/348/10 uchwalenia statutu sołectwa Ligota Bialska  PDFUchwała NR XXXI-348-10.pdf
 349.  XXXI/349/10 uchwalenia statutu sołectwa Łącznik  PDFUchwała NR XXXI-349-10.pdf
 350.  XXXI/350/10 uchwalenia statutu sołectwa Miłowice PDFUchwała NR XXXI-350-10.pdf
 351.  XXXI/351/10 uchwalenia statutu sołectwa Mokra  PDFUchwała NR XXXI-351-10.pdf
 352.  XXXI/352/10 uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka PDFUchwała NR XXXI-352-10.pdf
 353.  XXXI/353/10 uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze  PDFUchwała NR XXXI-353-10.pdf
 354.  XXXI/354/10 uchwalenia statutu sołectwa Olbrachcice PDFUchwała NR XXXI-354-10.pdf
 355.  XXXI/355/10 uchwalenia statutu sołectwa Otoki PDFUchwała NR XXXI-355-10.pdf
 356.  XXXI/356/10 uchwalenia statutu sołectwa Pogórze  PDFUchwała NR XXXI-356-10.pdf
 357.  XXXI/357/10 uchwalenia statutu sołectwa Prężyna PDFUchwała NR XXXI-357-10.pdf
 358.  XXXI/358/10 uchwalenia statutu sołectwa Radostynia  PDFUchwała NR XXXI-358-10.pdf
 359.  XXXI/359/10 uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice  PDFUchwała NR XXXI-359-10.pdf
 360  XXXI/360/10 uchwalenia statutu sołectwa Solec PDFUchwała NR XXXI-360-10.pdf
 361.  XXXI/361/10 uchwalenia statutu sołectwa Śmicz PDFUchwała NR XXXI-361-10.pdf 
362. XXXI/362/10 uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice PDFUchwała NR XXXI-362-10.pdf
363. XXXI/363/10 uchwalenia statutu sołectwa Wilków PDFUchwała NR XXXI-363-10.pdf
364. XXXI/364/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej  PDFUchwała NR XXXI-364-10.pdf
365. XXXI/365/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej PDFUchwała NR XXXI-365-10.pdf
366. XXXI/366/10 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2010. PDFUchwała NR XXXI-366-10.pdf
367. XXXI/367/10 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy-działka 1265/3  PDFUchwała NR XXXI-367-10.pdf
368. XXXI/368/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  PDFUchwała NR XXXI-368-10.pdf

 

Uchwały z XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia  2010 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
369. XXXII/369/10 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2009r. PDFUchwała NR XXXII-369-10.pdf
370. XXXII/370/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała NR XXXII-370-10.pdf
371. XXXII/371/10 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  PDFUchwała NR XXXII-371-10.pdf
372. XXXII/372/10 uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XXXII-372-10.pdf
373. XXXII/373/10 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   PDFUchwała NR XXXII-373-10.pdf
374. XXXII/374/10 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała.  PDFUchwała NR XXXII-374-10.pdf
375. XXXII/375/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej PDFUchwała NR XXXII-375-10.pdf
376. XXXII/376/10 nadania nazwy drodze wewnętrznejnadania nazwy drodze wewnętrznej PDFUchwała NR XXXII-376-10.pdf
377. XXXII/377/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy PDFUchwała NR XXXII-377-10.pdf
378. XXXII/378/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „ Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji PDFUchwała NR XXXII-378-10.pdf
379. XXXII/379/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych   na dzień 20 czerwca 2010roku PDFUchwała NR XXXII-379-10.pdf


Uchwały z XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca  2010 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
380. XXXIII/380/10  zmian budżetu Gminy Biała na 2010r PDFUchwała NR XXXIII-380-10.pdf , PDFZałącznik Nr1 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf, PDFZałącznik Nr2 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf , PDFZałącznik Nr3 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf
381. XXXIII/381/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXXIII-381-10.pdf
382. XXXIII/382/10 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  PDFUchwała NR XXXIII-382-10.pdf
383. XXXIII/383/10 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze  PDFUchwała NR XXXIII-383-10.pdf
384. XXXIII/384/10 upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.    PDFUchwała NR XXXIII-384-10.pdf
385. XXXIII/385/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.”Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/20011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet  IX Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, PDFUchwała NR XXXIII-385-10.pdf
386. XXXIII/386/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu  systemowego pn.”Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2010-2013.  PDFZałącznik Nr1 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf
387. XXXIII/387/10 Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-201 7PDFUchwała NR XXXIII-387-10.pdf, PDFPLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI LACZNIK.pdf
388. XXXIII/388/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9  PDFUchwała NR XXXIII-388-10.pdf
389. XXXIII/389/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.  PDFUchwała NR XXXIII-389-10.pdf
390. XXXIII/390/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  PDFUchwała NR XXXIII-390-10.pdf
391. XXXIII/391/10 uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy –działka 1265/3  PDFUchwała NR XXXIII-391-10.pdf

 

Uchwały z XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 4 sierpnia  2010 r. 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
392. XXXIV/392/10 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała.PDFUchwała NR XXXIII-392-10.pdf
393. XXXIV/393/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała NR XXXIII-393-10.pdf, PDFZałącznik do uchwały NR XXXIII-393-10.pdf
394 XXXIV/394/10 wygaśnięcia mandatu radnej. PDFUchwała NR XXXIII-394-10.pdf

 

Uchwały z XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia  2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
395. XXXV/395/10  przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r  PDFUchwała NR XXXV-395-10.pdf
396 XXXV/396/10 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego PDFUchwała NR XXXV-396-10.pdf.pdf
397.. XXXV/397/10 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych PDFUchwała NR XXXV-397-10 .pdf
398. XXXV/398/10 zmiany  uchwały Nr XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 PDFUchwała NR XXXV-398-10 .pdf
399. XXXV/399/10 zmiany uchwały Nr XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy PDFUchwała NR XXXV-399-10 .pdf
400. XXXV/400/10 zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy  PDFUchwała NR XXXV-400-10 .pdf
401. XXXV/401/10 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania,zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata PDFUchwała NR XXXV-401-10 .pdf
402. XXXV/402/10 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDFUchwała NR XXXV-402-10 .pdf

Uchwały z XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 października 2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
403. XXXVI/403/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.PDFUchwała XXXVI-403-10.pdf
404 XXXVI/404/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała NR XXXV-404-10.pdf,PDFZałącznik Nr 1 do uchwały NR XXXV-404-10.pdf, PDFZałącznik Nr 2 do uchwały NR XXXV-404-10.pdf
405.. XXXVI/405/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny PDFUchwała NR XXXV-405-10.pdf
406. XXXVI/406/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny PDFUchwała NR XXXV-406-10.pdf
407. XXXVI/407/10 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFUchwała XXXVI-407-10.pdf
408. XXXVI/408/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej PDFUchwała NR XXXV-408-10.pdf
 

Uchwały z XXXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 5 listopada 2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
409. XXXVII/409/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC PDFUchwała NR XXXVII-409-10.pdf
Załacznik do uchwały
410. XXXVII/410/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice PDFUchwała NR XXXVII-410-10.pdf
Załacznik do uchwały
411. XXXVII/411/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW PDFUchwała NR XXXVII-411-10.pdf
Załacznik do uchwały
412. XXXVII/412/10 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011r. PDFUchwała NR XXXVII-412-10.pdf.pdf
413. XXXVII/413/10 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku PDFUchwała NR XXXVII-413-10.pdf.pdf
414. XXXVII/414/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFUchwała_XXXVII-414-10.pdf , PDFZałżcznik Nr 1 do Uchwały XXXVII-414-10.pdf, PDFZałżcznik Nr 2 do Uchwały XXXVII-414-10.pdf, zalacznik7303_
415. XXXVII/415/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r PDFUchwała XXXVII-415-10.pdf
416.. XXXVII/416/10 uchwalenia „Program  Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016 PDFUchwała XXXVII-416-10.pdf , PDFPlan Gopspodarki Odpadami.pdf, PDFProgram Ochrony Środowiska.pdf , PDFZałącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf
417. XXXVII/417/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny PDFUchwała XXXVII-417-10.pdf
418. XXXVII/418/10 zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego PDFUchwała XXXVII-418-10.pdf
419. XXXVII/419/10 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 PDFUchwała XXXVII-419-10.pdfPDFPlan odnowy Grabiny.pdf
420. XXXVII/420/10 zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXXIII/387/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010r PDFUchwała XXXVII-420-10.pdf
421. XXXVII/421/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy PDFUchwała XXXVII-421-10.pdf
422. XXXVII/422/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy PDFUchwała XXXVII-422-10.pdf
423. XXXVII/423/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  PDFUchwała XXXVII-423-10.pdf
424. XXXVII/424/10 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała PDFUchwała XXXVII-424-10.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd MiG Biała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-02-22