Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 5 c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. 2) ) i § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, ul. Fabryczna 4, 48-220 Łącznik.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. oświaty i spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Białej.​

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.05.2017r.
 

Burmistrz Białej

Edward Plicko


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego.pdf