Przejdź do treści strony WCAG

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ.pdf
Formularz ofertowy ODTzał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.odt
Oświadczenia wykonawcy z art. 25a ust 1 ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ oświadczenia wykonawców.odt
Wykaz zamówień zrealizowanych, wykaz osób ODTzał nr. 4,5 do SIWZ.odt
Wzór umowy ODTzał. nr 6 do SIWZ wzór umowy.odt
Przedmiary PDFPrzedmiary.pdf
Dokumentacja projektowa PDF1_PZT_Nowa Wieś Prudnicka.pdf
PDF2_PAB_Nowa Wieś Prudnicka.pdf
PDF3_PB Bioz_Nowa Wieś Prudnicka.pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF10_Profil_dr.pdf
PDF11_Przekroje_charakterystyczne_1.pdf
PDF12_Przekroje_charakterystyczne_2.pdf
PDF13_Przekroje_charakterystyczne_3.pdf
PDF2_PZT_1.pdf
PDF3_PZT_2.pdf
PDF4_PS_1.pdf
PDF5_PS_2.pdf
PDF6_Plansza_przedamiarów_1.pdf
PDF7_Plansza_przedamiarów_2.pdf
PDF8_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF9_Profil_dr.pdf
PDFST_dr_Nowa_Wieś_Prudnicka.pdf
Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (składane po otwarciu ofert, w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z art. 86 ust.5) ODTzał. nr 9 do SIWZ informacja - grupa kapitałowa.odt
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) DOCXzał. nr 10 do SIWZ zobowiązanie.docx
ODTzał. nr 10 do SIWZ zobowiązanie.odt
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf