Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, zm. z 2015 r. poz. 1893.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016 r., poz. 224 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r., w tabeli określającej zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zdaniu III pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży” kwotę 2.440,00 zł zastępuje się kwotą 9.645,00 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


PDF   Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2017
  przez: Sabina Morawiec
 • opublikowano:
  23-05-2017 11:27
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-05-2017 11:29
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 1514
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl