Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009

 Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2009 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
 253.  XXII/253/09 o  zmianie  uchwały Nr XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad  przyznawania  usług opiekuńczych oraz odpłatności  za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania PDFUchwała_Nr XXII-253-09.pdf
 254.  XXII/254/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała_Nr XXII-254-09.pdf , PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-254-09.pdf , PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII-254-09.pdf 
 255.  XXII/255/09 uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  PDFUchwała_Nr XXII-255-09.pdf
 256.  XXII/256/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   PDFUchwała_Nr XXII-256-09.pdf
 257.  XXII/257/09 zasad przyznawania stypendium   dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne  lub  sportowe PDFUchwała_Nr XXII-257-09.pdf
 258.  XXII/258/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2009-2015 PDFUchwała_Nr XXII-258-09.pdfPDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-258-09.pdf
 259.  XXII/259/09 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2009  PDFUchwała_Nr XXII-259-09.pdf
260. XXII/260/09 zmiany uchwały Nr XX/241/08 Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  PDFUchwała_Nr XXII-260-09.pdf
261. XXII/261/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC  PDFUchwała_Nr XXII-261-09.pdf
262. XXII/262/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE  PDFUchwała_Nr XXII-262-09.pdf
263. XXII/263/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW  PDFUchwała_Nr XXII-263-09.pdf

 

 Uchwały z XXIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
264. XXIII/264/09 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2008r PDFUchwała NR XXIII-264-09.pdf
265. XXIII/265/09 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011  PDFUchwała NR XXIII-265-09.pdf
 266.  XXIII/266/09 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała PDFUchwała NR XXIII-266-09.pdf
 267.  XXIII/267/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała NR XXIII-267-09.pdf , PDFZałącznik Nr 1 do uchwały NR XXIII-267-09.pdf  , PDFZałącznik Nr 2 do uchwały NR XXIII-267-09.pdf
 268.  XXIII/268/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała NR XXIII-268-09.pdf
 269.  XXIII/269/09 zmieniająca uchwałę  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała NR XXIII-269-09.pdf
 270.  XXIII/270/09 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej PDFUchwała NR XXIII-270-09.pdf
 271.  XXIII/271/09 dostosowania opisu granic stałych  obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego  PDFUchwała NR XXIII-271-09.pdf
 272.  XXIII/272/09 utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach  do  Parlamentu Europejskiego  PDFUchwała NR XXIII-272-09.pdf
273. XXIII/273/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXIII-273-09.pdf


 

Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej w Białej  w dniu 27 maja 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
274. XXIV/274/09 wspólnej realizacji projektu o nazwie „Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej”. PDFUchwała NR XXIV-274-09.pdf
275. XXIV/275/09 dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.   PDFUchwała NR XXIV-275-09.pdf
 276.  XXIV/276//09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała NR XXI-276-09.pdf , PDFZałacznik nr 1do uchwały Nr XXIV-276-09.pdf
 277.  XXIV/277/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała NR XXI-277-09.pdf 
 278.  XXIV/278/09 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała Nr XXIV-278-09.pdf
 279.  XXIV/279/09 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2010 r.  PDFUchwała Nr XXIV-279-09.pdf
 280.  XXIV/280/09 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczyciela– pedagoga, logopedy, psychologa  i doradcy zawodowego , zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała  PDFUchwała NR XXIV-280-09.pdf
 281.  XXIV/281/09 przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy  na lata 2009 – 2013 w Gminie Biała  PDFUchwała NR XXIV-281-09.pdf
 282.  XXIV/282/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.  PDFUchwała NR XXI-282-09.pdf

 

Uchwały na XXV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia  2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
283. XXV/283/09 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kulturyza okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
PDFUchwała Nr XXV-283-09.pdf
284. XXV/284/09 uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA
Uchwała XXV-284-09.pdf
 285.  XXV/285/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  PDFUchwała Nr XXV-285-09.pdf, PDFZałącznik do uchwały Nr XXV-285-09.pdf, PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV-285-09.pdf
 286.  XXV/286/09 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr XXV-286-09.pdf
 287.  XXV/287/09 uchwały w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu PDFUchwała Nr XXV-287-09.pdf
 288.  XXV/288/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku  PDFUchwała Nr XXV-288-09.pdf
 289.  XXV/289/09 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”  PDFUchwała Nr XXV-289-09.pdf
 290.  XXV/290/09 przyjęcie przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji rządowej PDFUchwała Nr XXV-290-09.pdf
 291.  XXV/291/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016.  PDFUchwała Nr XXV-291-09.pdf
292. XXV/292/09  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016 PDFUchwała Nr XXV-292-09.pdf
293. XXV/293/09 nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnejPDFUchwała Nr XXV-293-09.pdf,PDFZałącznik do uchwały Nr XXV-293-09.pdf
294. XXV/294/09 zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych PDFUchwała Nr XXV-294-09.pdf , PDFZałącznik do uchwały Nr XXV-294-09.pdf
295. XXV/295/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała PDFUchwała Nr XXV-295-09.pdf
296. XXV/296/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała PDFUchwała Nr XXV-296-09.pdf
297. XXV/297/09 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej PDFUchwała Nr XXV-297-09.pdf

Uchwały na XXVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 października  2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
298. XXVI/298/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała Nr XXV-298-09.pdf, PDFZałacznik nr 1 do Uchwały NR XXVI-298-09.pdf
299. XXVI/299/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009 r. PDFUchwała Nr XXV-299-09.pdf
300. XXVI/300/09 wyrażenia woli przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”  PDFUchwała Nr XXV-300-09.pdf
 301.  XXVI/301/09 zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe. PDFUchwała Nr XXV-301-09.pdf
 302.  XXVI/302/09 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr XXV-302-09.pdf
 303.  XXVI/303/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy.  PDFUchwała Nr XXV-303-09.pdf
 304.  XXVI/304/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy. PDFUchwała Nr XXV-304-09.pdf


 

Uchwały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
305. XXVII/305/09 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010r. PDFUchwała Nr XXVII-305-09.pdf
306. XXVII/306/09 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  PDFUchwała Nr XXVII-306-09.pdf
 307..  XXVII/307/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009 r. PDFUchwała Nr XXVII-307-09.pdf, PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-307-09.pdf
308. XXVII/308/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała Nr XXVII-308-09.pdf, PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-308-09.pdf , PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-308-09.pdf
 309.  XXVII/309/09 przystąpienia do realizacji projektu  „ Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny PDFUchwała Nr XXVII-309-09.pdf
 310.  XXVII/310/09 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” PDFUchwała Nr XXVII-310-09.pdf, PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-310-09.pdf
 311.  XXVII/311/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy.. PDFUchwała Nr XXVII-311-09.pdf

 

Uchwały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 grudnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
312. XXVIII/312/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 r ,  PDFUchwała NR XXVIII-312-09.pdf , PDFZałącznik Nr 1 do uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf  , PDFZałącznik Nr 2 do uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf
313. XXVIII/313/09 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. PDFUchwała NR XXVIII-313-09.pdf

Uchwały na XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
314. XXIX/314/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   PDFUchwała NR XXIX-314-09.pdf
315. XXIX/315/09 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 PDFInformacja opisowa-4.pdf, PDFInformacja o stanie mienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.pdf, PDFPrognoza_długu.pdf
 316.  XXIX/316/09 uchwały w sprawie nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. PDFUchwała NR XXIX-316-09.pdf
 317.  XXIX/317/09 uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXIX-317-09.pdf
 318.  XXIX/318/09 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXIX-318-09.pdf
 319.  XXIX/319/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 PDFUchwała NR XXIX-319-09.pdf , PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf , PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf
320. XXIX/320/09 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Biała na 2010 rok PDFUchwała NR XXIX-320-09.pdf PDFZałącznik do Uchwałny Nr XXIX-320-09.pdf
321. XXIX/321/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PDFUchwała NR XXIX-321-09.pdf
322. XXIX/322/09 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. PDFUchwała NR XXIX-322-09.pdf
323. XXIX/323/09  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
PDFUchwała.XXIX-323-09.pdf
324. XXIX/324/09 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2010r. PDFUchwała NR XXIX-324-09.pdf
325. XXIX/325/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy. PDFUchwała NR XXIX-325-09.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2009-02-27