Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r., poz. 697) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


PDF   Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.pdf