Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. / czwartek / o godz. 900

w małej sali w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

  4. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2016 r.

  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2016 r.

  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

  7. Wolne wnioski

  8. Zakończenie.

 

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Maria Moszczeńska