Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 106,81 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 106,81 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 106,81 zł
- dochody bieżące o kwotę 106,81 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 106,81 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 29.226,81 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 106,81 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 106,81 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2,09 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2,09 zł, w tym:
3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.120,00 zł
a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 15.120,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.120,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.120,00 zł, w tym:
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 29.120,00 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.120,00 zł
a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 15.120,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.120,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.120,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.067.599,84 zł; 2) Plan przychodów budżetu 11.051.020,00 zł; co daje razem kwotę 51.118.619,84 zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.614.841,84 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 51.118.619,84 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf